What is serverless?

Serverless is the native architecture of the cloud that enables you to shift more of your operational responsibilities to AWS, increasing your agility and innovation. Serverless allows you to build and run applications and services without thinking about servers. It eliminates infrastructure management tasks such as server or cluster provisioning, patching, operating system maintenance, and capacity provisioning. You can build them for nearly any type of application or backend service, and everything required to run and scale your application with high availability is handled for you.

Why use serverless?

Serverless enables you to build modern applicationswith increased agility and lower total cost of ownership. Building serverless applications means that your developers can focus on their core product instead of worrying about managing and operating servers or runtimes, either in the cloud or on-premises. This reduced overhead lets developers reclaim time and energy that can be spent on developing great products which scale and that are reliable.

The AWS serverless platform

AWS provides a set of fully managed services that you can use to build and run serverless applications. Serverless applications don’t require provisioning, maintaining, and administering servers for backend components such as compute, databases, storage, stream processing, message queueing, and more. You also no longer need to worry about ensuring application fault tolerance and availability. Instead, AWS handles all of these capabilities for you. This allows you to focus on product innovation while enjoying faster time-to-market.

Cloud – middel of bestemming?

De resultaten van het gebruik van een cloud-dienst moeten in voldoende mate gemeten worden door het vaststellen van KPI’s. Daarmee kan worden bepaald of de juiste resultaten van de organisatie worden behaald. Door inzichtelijk te maken wat de bijdrage is, kan worden bepaald of de cloud-dienst de juiste is. En of deze de juiste ondersteuning geeft aan de gewenste functionaliteiten die de organisatie nodig heeft. Vaak wordt de keuze voor een clouddienst niet voldoende overdacht, mede door het zien van een cloud-implementatie als doel. Wanneer je op zoek gaat naar een cloud-dienst kom je al snel in een web van keuzes en mogelijkheden terecht. Welke diensten zijn er?Hoe ga je om met de data? Welke beveiliging en privacy krijg je?Hiervoor is het nodig dat het beleid voldoende wordt doorvertaald van strategisch naar tactisch, en uiteindelijk op operationeel niveau wordt gevoerd. Daarbij moet je je als organisatie onder andere afvragen: welke IT-middelen besteden we uit? Maar al te vaak wordt vergeten dat de belangrijkste reden van uitbesteden is dat de organisatie zijn doelstellingen wil behalen. Echter, door het uitbesteden van de onjuiste processen kan het zijn dat de organisatie focus verliest en de gewenste resultaten niet kan halen. Natuurlijk is er sprake van een bepaalde verwachting bij de stakeholders van wat de organisatie wil bereiken en een juiste ondersteuning van IT-middelen is daarbij van groot belang. Techniek is nodig om de organisatie verder te helpen en de resultaten te behalen.

Monitoring van de ICT-omgeving is vooruitkijken

Als senior infrastructure engineer kom ik wekelijks in situaties waarin ik klanten adviseer en ondersteun. Hierbij gaat het vaak over de transformatie van de ICT-omgeving, maar ook innovatie is vaak iets waar ik me mee bezig houd.

Omdat organisatie hun ICT-infrastructuur vaker uitbesteden aan een Outsourcingpartij moet de inrichting hiervan goed aansluiten bij de wensen en de eisen. Hierbij is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over de te leveren dienstverlening. Met ondersteuning van tactische ITIL-processen worden incidenten, changes en problems in die infrastructuur steeds efficiënter ondervangen. Maar omdat het beheer en de controle op de ICT-infrastructuur steeds vaker bij een externe partij komt te liggen moet de stabiliteit en mogelijkheid om te sturen op veranderingen goed worden ingericht.

Vaak zie je gebeuren dat de eindgebruiker de verstoring eerder doorheeft dan de uitvoerende beheerpartij. Dit is logisch omdat de eindgebruiker een onderbreking constateert in zijn business proces. Zowel de Service Delivery Manager en de beheerder lopen dan achter de feiten aan en de verstoring voor de eindgebruiker is een feit. Wat ik vaak adviseer is om te bekijken welke informatie nou eigenlijk nodig is om meer proactief te kunnen sturen op verstoringen. Vaak zie ik dat monitoring alleen plaatsvindt op de technische componenten en dan vaak ook nog alleen op basaal niveau. Om de business een stabiele en op de toekomst voorbereide omgeving te bieden is het belangrijk dat er goede monitoring plaatsvindt. Door monitoring in te richten op basis van services en hierbij ook te kijken naar de dienst als geheel en de taken en verantwoordelijkheden die hierbij horen goed te beschrijven kan de omgeving actiever reageren op verstoringen. Door helder te definiëren welke informatie benodigd is per verantwoordelijkheid zijn sneller de juiste personen aangehaakt waardoor een verstoring kan worden voorkomen . Door trendgegevens te verzamelen in de omgeving en deze regelmatig te bespreken met de business kan verder vooruit worden gekeken naar de benodigde uitbreidingen in de ICT-infrastructuur waardoor de impact en de kosten eerder besproken kunnen worden en de life cycle beter onder controle kan worden gehouden.

Veel beheerorganisatie richten zich nog steeds op de technische componenten binnen de ICT-infrastructuur  zoals servers, databases en middleware. Dit is voor de beheerorganisatie ook nog steeds heel belangrijk, maar door kennis te hebben van de relaties binnen een service als geheel kan er ook sneller impact worden bepaald tussen de componenten die behoren tot deze service. De beheerorganisatie kan daardoor een snellere inschatting maken van de processen waar de klant een onderbreking in ervaart. Bij een goede inrichting merkt de eindgebruiker zo min mogelijk van de ICT-infrastructuur en kan zich richten op de processen en de doelstellingen van de organisatie. Dit past in de trend van Cloud Computing waarbij ICT-infrastructuur uitbesteed wordt en de regie bij de business en de procesmanager komt te liggen. Door de juiste trendinformatie beschikbaar te hebben vanuit de monitoring kan de organisatie betere controle uitoefenen op de stabiliteit van de ICT-infrastructuur. Voor de beheerorganisatie betekent dit dat deze meer inzicht in welke services onderbroken worden als bepaalde componenten in de omgeving een (mogelijke) verstoring hebben. Dit voorkomt dat de eindgebruiker een onderbreking in zijn omgeving ervaart. Voor de manager en de beheerorganisatie heeft het als groot voordeel dat deze de klant direct op de hoogte kan worden gebracht wat er mis gaat en hoe lang dit gaat duren alvorens het opgelost is. De manager kan vervolgens onderzoeken of deze verstoring binnen de SLA opgelost kan worden.

Mijn conclusie is dat monitoring ondersteuning biedt aan het preventief voorkomen van verstoringen, inzicht geeft aan toekomstige uitbreidingen daar waar dit noodzakelijk om continuïteit aan de service te bieden. Op deze manier kan er eenvoudiger een SLA worden gemaakt die onderbouwd kan worden met managementinformatie gebaseerd op de juiste situatie. Noodzakelijk changes kunnen op een eerder tijdstip worden bekeken waardoor de impact en de kosten eerder worden ondervangen. Dus ook makkelijk mee te nemen in de jaarplannen. Monitoring geeft sturing aan de regie en rust op de operationele werkvloer.