Monitoring van de ICT-omgeving is vooruitkijken

Als senior infrastructure engineer kom ik wekelijks in situaties waarin ik klanten adviseer en ondersteun. Hierbij gaat het vaak over de transformatie van de ICT-omgeving, maar ook innovatie is vaak iets waar ik me mee bezig houd.

Omdat organisatie hun ICT-infrastructuur vaker uitbesteden aan een Outsourcingpartij moet de inrichting hiervan goed aansluiten bij de wensen en de eisen. Hierbij is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over de te leveren dienstverlening. Met ondersteuning van tactische ITIL-processen worden incidenten, changes en problems in die infrastructuur steeds efficiënter ondervangen. Maar omdat het beheer en de controle op de ICT-infrastructuur steeds vaker bij een externe partij komt te liggen moet de stabiliteit en mogelijkheid om te sturen op veranderingen goed worden ingericht.

Vaak zie je gebeuren dat de eindgebruiker de verstoring eerder doorheeft dan de uitvoerende beheerpartij. Dit is logisch omdat de eindgebruiker een onderbreking constateert in zijn business proces. Zowel de Service Delivery Manager en de beheerder lopen dan achter de feiten aan en de verstoring voor de eindgebruiker is een feit. Wat ik vaak adviseer is om te bekijken welke informatie nou eigenlijk nodig is om meer proactief te kunnen sturen op verstoringen. Vaak zie ik dat monitoring alleen plaatsvindt op de technische componenten en dan vaak ook nog alleen op basaal niveau. Om de business een stabiele en op de toekomst voorbereide omgeving te bieden is het belangrijk dat er goede monitoring plaatsvindt. Door monitoring in te richten op basis van services en hierbij ook te kijken naar de dienst als geheel en de taken en verantwoordelijkheden die hierbij horen goed te beschrijven kan de omgeving actiever reageren op verstoringen. Door helder te definiëren welke informatie benodigd is per verantwoordelijkheid zijn sneller de juiste personen aangehaakt waardoor een verstoring kan worden voorkomen . Door trendgegevens te verzamelen in de omgeving en deze regelmatig te bespreken met de business kan verder vooruit worden gekeken naar de benodigde uitbreidingen in de ICT-infrastructuur waardoor de impact en de kosten eerder besproken kunnen worden en de life cycle beter onder controle kan worden gehouden.

Veel beheerorganisatie richten zich nog steeds op de technische componenten binnen de ICT-infrastructuur  zoals servers, databases en middleware. Dit is voor de beheerorganisatie ook nog steeds heel belangrijk, maar door kennis te hebben van de relaties binnen een service als geheel kan er ook sneller impact worden bepaald tussen de componenten die behoren tot deze service. De beheerorganisatie kan daardoor een snellere inschatting maken van de processen waar de klant een onderbreking in ervaart. Bij een goede inrichting merkt de eindgebruiker zo min mogelijk van de ICT-infrastructuur en kan zich richten op de processen en de doelstellingen van de organisatie. Dit past in de trend van Cloud Computing waarbij ICT-infrastructuur uitbesteed wordt en de regie bij de business en de procesmanager komt te liggen. Door de juiste trendinformatie beschikbaar te hebben vanuit de monitoring kan de organisatie betere controle uitoefenen op de stabiliteit van de ICT-infrastructuur. Voor de beheerorganisatie betekent dit dat deze meer inzicht in welke services onderbroken worden als bepaalde componenten in de omgeving een (mogelijke) verstoring hebben. Dit voorkomt dat de eindgebruiker een onderbreking in zijn omgeving ervaart. Voor de manager en de beheerorganisatie heeft het als groot voordeel dat deze de klant direct op de hoogte kan worden gebracht wat er mis gaat en hoe lang dit gaat duren alvorens het opgelost is. De manager kan vervolgens onderzoeken of deze verstoring binnen de SLA opgelost kan worden.

Mijn conclusie is dat monitoring ondersteuning biedt aan het preventief voorkomen van verstoringen, inzicht geeft aan toekomstige uitbreidingen daar waar dit noodzakelijk om continuïteit aan de service te bieden. Op deze manier kan er eenvoudiger een SLA worden gemaakt die onderbouwd kan worden met managementinformatie gebaseerd op de juiste situatie. Noodzakelijk changes kunnen op een eerder tijdstip worden bekeken waardoor de impact en de kosten eerder worden ondervangen. Dus ook makkelijk mee te nemen in de jaarplannen. Monitoring geeft sturing aan de regie en rust op de operationele werkvloer.